Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti WATERGATE s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím e-komunikace (nabídkový web www.membranova-filtrace.cz). 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto  VOP obchodní společnosti WATERGATE s.r.o., se sídlem Čajkovského 654/37, 586 01 Jihlava, IČ: 289 39 557, zapsané u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 75885 (dále jen „prodávající“) upravují        v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím jiné komunikace stran (zpravidla elektronické) a prostřednictvím webové stránky umístněné na internetové adrese www.membranova-filtrace.cz (dále jen „webová stránka“), a to přes rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Webové rozhraní umožňuje kupujícímu zaslat prodávajícímu prostřednictvím poptávkového formuláře (dále jen „poptávkový formulář“) nezávaznou poptávku na uzavření smlouvy a to zejména v případech, má-li kupující zájem o dodání zboží zahrnující jeho montáž. Na základě informací a podkladů kupujícího v nezávazné poptávce (případně po doplnění informací a podkladů na základě vzájemné komunikace stran) prodávající zpracoval závaznou nabídku na uzavření smlouvy, ve které je specifikováno zejména, avšak nikoliv výlučně následující: zboží, kupní cena (jejíž součástí bude cena montáže, bude-li montáž součástí nabídky), způsob úhrady kupní ceny, termín dodání, způsob doručení zboží, a náklady spojené s dodáním zboží, odkaz na tyto obchodní podmínky. Prodávající zašle závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v poptávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí nabídky (akceptací), jež je kupujícím zasláno prodávajícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Tento odstavec se přiměřeně použije i na situace, kdy je prodávající kontaktován kupujícím za účelem zpracování cenové nabídky jinou formou než formou poptávkového formuláře (např. prostřednictvím elektronické pošty).

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

2.1. V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě odstoupení ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

2.2. V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, kontaktuje písemně prodávajícího na adrese Čajkovského 654/37, 586 01 Jihlava či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@watergate.cz, a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující souhlasí výslovně s tím, aby k montáži objednaného zařízení došlo před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady na montáž a případnou demontáž zařízení.
2.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit   i poskytnutý dárek.
2.4. Čl. 2.1. až 2.3. obchodních podmínek se nevztahuje na kupující (podnikatele). 

 1. Odpovědnost za vady, záruka

3.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.

3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

3.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

3.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně v sídle. Kupující je v písemné reklamaci povinen uvést konkrétní vadu, způsob, jakým se vada projevuje a nárok, kterého se dle zákona kupující domáhá. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel vedle písemné reklamace kupujícího reklamované zboží. Byla-li však v rámci dodání zboží kupujícím objednána rovněž montáž, považuje se za okamžik uplatnění reklamace okamžik, kdy prodávající obdrží písemnou reklamaci kupujícího. Kupující je však v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu veškerou možnou součinnost k tomu, aby měl prodávající možnost bez zbytečných nákladů zboží ohledat pro účely reklamačního řízení.

3.6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

3.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, znečištěním, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti, mráz,  apod.), neodbornou manipulací, dopravou zboží prováděnou kupujícím, úmyslným poškozením, v případě nedodržení závazného návodu k použití, se kterým byl kupující seznámen, v případě nedodržování pravidelného servisu (je-li vyžadován), nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě. Prodávající upozorňuje kupujícího, že vysoké hodnoty celkové tvrdosti vody, manganu, železa, vodivosti, apod. můžou způsobit zkrácení živostnosti materiálů přicházejících do přímého kontaktu s vodou, které z tohoto důvodu nejsou předmětem této odpovědnosti za vady. Může se jednat např. o filtrační vložky, filtrační patrony, filtrační membrány, posilovací pumpy, gumová těsnění, okroužky, trojcestné dřezové baterie, apod. Škody vzniklé zanesením nečistotami zejména u kartuší, termoprvků, sítek, perlátorů a filtračních patron nejsou předmětem reklamace. U trojcestných baterií doporučujeme periodické čištění povrchových materiálů mýdlovým roztokem a jemnými textiliemi. Na vady vzniklé neodborným zacházením nebo mechanickým poškozením se záruka nevztahuje. Dobu životnosti materiálu ovlivňuje rovněž četnost používání zařízení.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost objednané zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. 

5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

5.1. Správce osobních údajů: WATERGATE s.r.o.

5.2 Právní základ pro zpracování       

Kupní smlouva – poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – kupujícího, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

5.3 Účel zpracování a doba zpracování   

 • Poskytování zboží/služeb podle kupní či jiné smlouvy uzavřené s kupujícím v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, email, telefon po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy
 • Vedení účetnictví z důvodů splnění právní povinnosti v rozsahu fakturačních údajů pod dobu dle platné právní úpravy pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • Marketing – zasílání Newsletter z důvodů oprávněných zájmů správce u zákazníků, kteří uzavřeli kupní smlouvu se správcem v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, telefon po dobu 10 let od poslední kupní smlouvy (objednávky)

5.4 Příjemci osobních údajů                                                                                                                                   

 • Poskytovatelé aplikací a údržby informačního systému
 • Další příjemci (např. dopravci) dle potřeb a pokynů správce i kupujícího                                       
 • Spolupracující osoby správce

5.5.Práva kupujícího

 • Právo na přístup k osobním údajům. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.
 • Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost údajů.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím či z důvodu splnění právní povinnosti nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • Kupující má právo vznést kdykoliv a jakoukoliv formou námitku proti zpracování osobních údajů v rámci zasílání obchodních sdělení.

V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

6.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.2. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má zákazník, je-li i spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi prostředky jsou mediace podle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.